Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Uzależnień Lekowych (PPA)

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Uzależnień Lekowych(PPA)

Stanowiska

Pełnomocnik Wójta

Informacje

Pełnomocnik Wójta - Marta Ardeli

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W WIŃSKU UL. pl. Wolności 13, 56-160 WIŃSKO, TEL. 79 517 54 95

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizacyjnie podlega
Wójtowi Gminy Wińsko.
Do zadań Komisji należy:
inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywania problemów
alkoholowych,
podejmowanie czynności związanych z zastosowaniem obowiązku poddania się
leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego wobec osoby uzależnionej od
alkoholu
kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych
opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W Punkcie Konsultacyjnym GKRPA dyżury pełnią:
Pełnomocnik Wójta ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Uzależnień
– w poniedziałki, wtoreki, środy, piąteki w godz. 7.30. – 15.00.
- w czwartki w godz. 8.00. – 16.00.
Psycholog – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
– we wtorek w godz. 8.00. – 12.00.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku między innymi
prowadzi czynności związane z zastosowaniem obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie
lecznictwa odwykowego w oparciu o uprawnienia nadane ustawą z dnia 26 października 1982
roku o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj.:

Art. 41. 3.
Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) powołują gminne komisje rozwiązywania
problemów alkoholowych, (...) podejmujące czynności zmierzające do orzeczenia o
zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w
zakładzie lecznictwa odwykowego.

Art. 24.
Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego,
demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub
porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w
przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

Art. 25.
Na badanie, o którym mowa w art. 24, kieruje gminna komisja rozwiązywania problemów
alkoholowych właściwa według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie
dotyczy, na jej wniosek lub z własnej inicjatywy.

Art. 26.
1. Osoby, o których mowa w art. 24, jeżeli uzależnione są od alkoholu, zobowiązać można do
poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa
odwykowego.
2. Zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
orzeka sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której
postępowanie dotyczy, w postępowaniu nieprocesowym.
3. Sąd wszczyna postępowanie na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych lub prokuratora. Do wniosku dołącza się zebraną dokumentację wraz z opinią
biegłego, jeżeli badanie przez biegłego zostało przeprowadzone.”

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku prowadzi powyższe
czynności wyłącznie wobec osób zameldowanych bądź mieszkających na terenie Gminy
Wińsko. W siedzibie Komisji można złożyć podanie o zastosowanie wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego. Może ono być również być przesłane pocztą na adres Komisji.

Dane teleadresowe

ul.Plac Wolności 13, 56-160 Wińsko

tel.795-175-495

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 maja 2016 13:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Strzelecki
Ilość wyświetleń: 3387
13 listopada 2017 11:16 (Marek Strzelecki) - Aktualizacja danych jednostki.
09 października 2017 12:29 (Marek Strzelecki) - Aktualizacja danych jednostki.
09 października 2017 12:27 (Marek Strzelecki) - Aktualizacja danych jednostki.