Wójt Gminy Wińsko Kadencja 2018 - 2023

Wybierz kadencję

Jolanta Krysowata-Zielnica - Wójt Gminy Wińsko

Oświadczenia majątkowe:

Informacje

WÓJT GMINY WIŃSKO PRZYJMUJE INTERESANTÓW WE: WTORKI OD 16:00 DO 18:00 ORAZ W CZWARTKI OD 9:00 DO 12:00

Do wyłącznej kompetencji Wójta należy m.in.:

1. Do wyłącznej kompetencji Wójta należy m.in.:

1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;

2) składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem Gminy i udzielanie upoważnień w tym zakresie;

3) określanie polityki kadrowej i płacowej;

4) prowadzenie gospodarki finansowej Gminy w tym wykonywanie budżetu;

5) wykonywanie uchwał Rady Gminy;

6) zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników oraz ocena kadry kierowniczej urzędu;

7) zatwierdzanie okresowych ocen pracowników dokonywanych przez kadrę kierowniczą urzędu;

8) udzielanie upoważnień i pełnomocnictw;

9) projektowanie i realizacja strategii rozwoju Gminy;

10) kierowanie Obroną Cywilną Gminny oraz Gminnym Zespołem Reagowania Kryzysowego;

11) kierowanie wykonywaniem zadań obronnych i zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;

12) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przepisami prawa oraz uchwałami Rady Gminy.

2. Wójt kieruje urzędem poprzez wydawanie zarządzeń i poleceń służbowych, przy pomocy Zastępcy, Sekretarza i Skarbnika.

3. Wójt dokonuje czynności z zakresu prawa pracy na zasadach określonych odrębnymi przepisami prawa oraz jest zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

4. Wójt sprawuje nadzór nad działalnością:

1) Referatu Organizacyjnego;

2) Referatu Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji;

3) Referatu Finansów i Budżetu;

4) Referatu Inwestycji i Rozwoju;

5) Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska;

6) Referatu Zdrowia, Seniorów i Osób Niepełnosprawnych;

7) Urzędu Stanu Cywilnego;

8) Pełnomocnika Wójta Gminy ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Uzależnień Lekowych;

9) Pełnomocnika Wójta Gminy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi;

10) Inspektora ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości;

11) Komendanta Ochrony Przeciwpożarowej;

12) Informatyka;

13) Audytora wewnętrznego.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 marca 2016 19:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 17022
05 grudnia 2018 18:36 (Marek Strzelecki) - Aktualizacja danych stanowiska: Wójt Gminy Wińsko.
05 grudnia 2018 18:36 (Marek Strzelecki) - Aktualizacja danych stanowiska: Wójt Gminy Wińsko.
04 grudnia 2018 13:40 (Marek Strzelecki) - Aktualizacja informacji.