Skarbnik Gminy Wińsko Kadencja 2018 - 2023

Wybierz kadencję

Anna Kupczyk - Skarbnik Gminy Wińsko

Oświadczenia majątkowe:

Informacje

pokój nr 8 (I piętro)
e-mail: finanse@winsko.pl

Do kompetencji Skarbnika Gminy należy:

- koordynowanie prac i współpraca z Wójtem przy opracowywaniu projektu budżetu Gminy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
- przygotowywanie układu wykonawczego budżetu Gminy,
- bieżący nadzór nad wykonywaniem budżetu przez jednostki organizacyjne Gminy,
- kontrola przestrzegania dyscypliny finansów publicznych w jednostkach organizacyjnych Gminy,
- przygotowywanie projektów uchwał dotyczących zmian w budżecie oraz projektów zarządzeń w tym zakresie,
- opiniowanie projektów uchwał rady wywołujących skutki finansowe dla Gminy,
- dokonywanie okresowych analiz, zapewnianie bieżącej informacji i ocen realizacji budżetu i przedkładanie ich organom Gminy,
- analiza sytuacji finansowej Gminy, monitorowanie płynności środków pieniężnych na rachunkach bankowych Gminy, wnioskowanie o lokowanie wolnych środków,
- przygotowanie materiałów do przetargu na bankową obsługę Gminy,
- sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem rachunkowości i gospodarki finansowej gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury,
- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
- nadzorowanie i wykonywanie kontroli finansowej budżetu Gminy,
- współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, instytucjami rozliczającymi budżet państwa i Gminy oraz podmiotami uczestniczącymi w procesie gospodarki finansowej Gminy,
- prowadzenie ewidencji majątku urzędu.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 kwietnia 2016 08:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Norbert Śmieszko
Ilość wyświetleń: 8240
04 grudnia 2018 13:46 (Marek Strzelecki) - Dodanie stanowiska: Skarbnik Gminy Wińsko.
10 stycznia 2018 21:48 (Marek Strzelecki) - Dodanie nowej informacji.
10 stycznia 2018 21:47 (Marek Strzelecki) - Aktualizacja danych organu: Skarbnik Gminy Wińsko.