Zbiory Danych Osobowych

ZARZĄDZENIE NR 40/2015   
w sprawie: ustanowienia Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, Instrukcji zarządzania systemem informatycznym i Instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Wińsku


Wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych

 

 1. Urząd Gminy Wińsko  posiada zbiory danych, które przetwarzane są w programach komputerowych:

 

Lp.

ZBIÓR DANYCH OSOBOWYCH

PROGRAM KOMPUTEROWY SŁUŻĄCY DO PRZETWARZANIA ZBIORU DANYCH

1

Baza pracowników

 

 

 

 

 Vulcan Płace program płacowy;

 Vulcan Kadry program kadrowy;
 Asseco Poland Płatnik; Homenet -Program bankowy

 

2

Baza kontrahentów

Homenet -Program bankowy

 

3

Księgowość

 SIGID –Księgowość budżetowa

 

4

Majątek gminy

SIGID -Środki Trwałe

 

5

Czynsze

SIGID -Czynsze

 

6

Środki transportowe

SIGID - Środki transportowe

 

7

Baza  ludności

Selwin  - Ewidencja Ludności;

Źródło   - Ewidencja  ludności /Dowody / Pesele

 

8

Podatki i opłaty lokalne

RADIX Pogrun/Pogrun+_ Naliczanie podatków

9

Egzekucja

RADIX WIP/WIP+_  Windykacja

 

10

Gospodarka odpadami

RADIX GOK+ Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

 

11

Sprawozdawczość

Bestia

 

12

Zbiory typu Office

Pliki i  dokumenty  typu Office

 

13

Wzory Dokumentów  przetargowych

Przetargi

 

14

Dane przestrzenne-mapy

WebEwid

15

Rejestr wyborców

Rw.Win – Rejestr wyborców

 

 1. Urząd posiada zbiory danych, które przetwarzane są w formie papierowej:

 

Lp.

ZBIÓR DANYCH OSOBOWYCH

 1.  

Baza pracowników

 1.  

Rejestr wysyłanych i odbieranych przesyłek pocztowych

 1.  

Ewidencja wyjazdów służbowych

 1.  

Ewidencja szkoleń pracowniczych

 1.  

Dzienniki korespondencji

 1.  

Oświadczenia majątkowe radnych, kierowników UG, kierowników  jednostek, pracowników wydających decyzje z upoważnienia Wójta

 1.  

Rejestr wniosków o podpis elektroniczny

 1.  

Ewidencja stażystów

 1.  

Rejestr kandydatów na członków OKW w wyborach

 1.  

Osoby kandydujące do pracy

 1.  

Dokumentacja pracownicza nauczycieli i pracowników placówek oświatowych

 1.  

Nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

 1.  

Arkusze organizacyjne szkół

 1.  

Ewidencja nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy

 1.  

Wyprawka szkolna

 1.  

Dowóz uczniów niepełnosprawnych

 1.  

Dotacje dla organizacji pozarządowych

 1.  

Akta stanu cywilnego

 1.  

Rejestr dowodów osobistych

 1.  

Ewidencja ludności ( rejestr mieszkańców,  rejestr zamieszkania cudzoziemców)

 1.  

Rejestr wyborców

 1.  

Ewidencja działalności gospodarczej

 1.  

Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 1.  

Rejestr wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

 1.  

Decyzje o warunkach zabudowy i celu publicznego

 1.  

Wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań

 1.  

Decyzje zezwalające na wycinkę drzew

 1.  

Wnioski-pozwolenia na wycinkę drzew w lasach prywatnych

 1.  

Decyzje i postępowania o podziale nieruchomości

 1.  

Decyzje i postępowania o rozgraniczeniu  nieruchomości

 1.  

 Przekształcenia wieczystego użytkowania na własność

 1.  

Sprzedaż lokali komunalnych

 1.  

Ewidencja osób zajmujących i ubiegających się o przydział lokalu komunalnego

 1.  

Numeracja porządkowa nieruchomości

 1.  

Zbiór akt osiedleńczych

 1.  

Ewidencja wyrobów zawierających azbest

 1.  

Rejestr posiadaczy  psów rasy uznanej za agresywną

 1.  

Decyzje na zwrot podatku akcyzowego za zakupione paliwo

 1.  

Rejestr wydanych zaświadczeń

 1.  

Podatki i opłaty lokalne

 1.  

Wykaz sołtysów

 1.  

Rejestr zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach

 1.  

Deklaracje PIT-11 i PIT-R dla sołtysów i radnych

 1.  

Środki transportowe

 1.  

Zeznania świadków (ds. emerytalno-rentowych, wysługi lat)

 1.  

Egzekucja (czynsze)

 1.  

Egzekucja (hipoteki, tytuły wykonawcze, decyzje)

 1.  

Rejestr osób posiadających kwalifikację wojskową

 1.  

Rejestr osób posiadających obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej

 1.  

Rejestr osób zobowiązanych do świadczeń na rzecz obrony

 1.  

Postępowania administracyjne w sprawie zameldowania, wymeldowania

 1.  

Osoby uprawnione do świadczeń z ZFŚS

 1.  

Rejestr wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

 1.  

Zezwolenia  na sprzedaż napojów alkoholowych

 1.  

Rejestr użyczenia gruntów

 1.  

Rejestr umów użyczenia lokali

 1.  

Rejestr dzierżawców gruntów

 1.  

Rejestr najmu budynków i lokali

 1.  

Rejestr decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 1.  

Rejestr działalności regulowanej

 1.  

Rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości ciekłych

 1.  

Ewidencja gruntów i budynków

 1.  

Rejestr umów dzierżawnych za świadczenie emerytalno-rentowe KRUS

 1.  

Mienie komunalne

 1.  

Rejestr zmian w ewidencji gruntów i budynków

 1.  

Księgowość urzędu gminy (dane finansowo-księgowe, sprawozdawczość)

 1.  

Księgowość oświaty (dane finansowo-księgowe, sprawozdawczość)

 1.  

Kasa zapomogowo pożyczkowa

 1.  

Rejestr zamówień publicznych

 1.  

Korespondencja - budownictwo, utrzymanie lokali, drogi

 1.  

Archiwum

 1.  

Profilaktyka uzależnień

 1.  

Rejestr osób korzystających z porad psychologa

 1.  

Rejestr wniosków do Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej VIII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Wołowie w sprawie zobowiązania do leczenia

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 lipca 2016 21:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Strzelecki
Ilość wyświetleń: 3284
29 czerwca 2017 09:04 (Marek Strzelecki) - Zmiana treści zakładki.
27 lipca 2016 21:14 (Marek Strzelecki) - Zmiana treści zakładki.
27 lipca 2016 21:12 (Marek Strzelecki) - Zmiana treści zakładki.