Komisja Rolnictwa ,Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Kadencja 2014 - 2018

Informacje

Zadania Komisji
1. Współudział w wypracowywaniu strategii rozwoju społeczno- gospodarczego gminy oraz
w projektowaniu i ocenie realizacji budżetu gminy.
2. Inspirowanie i promowanie wszelkich działań na rzecz rozwoju gminy.
3. Rozpatrywanie oraz opiniowanie projektów uchwał i ich założeń.
4. Wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla gminy na wniosek Rady i Wójta.
5. Podejmowanie i rozpatrywanie wniosków kierowanych do komisji.
6. Planowanie i realizacja zamierzeń wynikających z ogólnego planu przestrzennego zagospodarowania gminy.
7. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych ujętych w budżecie gminy, a w szczególności wiejskich inwestycji ekologicznych, infrastruktury technicznej i budownictwa komunalnego.
8. Restrukturyzacja usług komunalnych.

Do zadań wspólnych komisji należy: / paragraf 22 Statutu/

1/ Wykonywanie nadzoru nad pracą Wójta i administracją gminną w zakresie spraw dla których komisja została powołana.

2/ Opiniowania i rozpatrywania spraw przekazanych komisji przez Radę oraz sprawprzedkładanych przez członków komisji.

3/ Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywania projektów uchwałRady , a nadto opiniowania projektów uchwał wnoszonych przez inne uprawnione organy i osoby.

4/ Sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady.

5/ Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców i innych instytucji gminnych w zakresie kompetencji komisji.

Skład

Przewodniczący Komisji Rolnictwa

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2006-11-27
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 marca 2016 19:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 32504
08 września 2020 11:07 (Marek Strzelecki) - Aktualizacja informacji.
06 lutego 2020 10:48 (Marek Strzelecki) - Aktualizacja informacji.
12 września 2019 13:33 (Marek Strzelecki) - Dodanie stanowiska: Radny.