RGOŚ 6220.I.07.11.2020

RGOŚ 6220.I.07.11.2020

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Wińsko o wydaniu decyzji Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), w związku z art.38 i art. 75 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. 2020 poz. 283) zawiadamiam, że w dniu 06.08.2020 roku została wydana przez Wójta Gminy Wińsko decyzja nr RGOŚ 6220.I.07.10.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. na „Budowa do trzech farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną nieopodal wsi Wińsko, działka nr 598/9, gmina Wińsko, powiat Wołowski”.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 sierpnia 2020 14:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Rafał Jaworski
Ilość wyświetleń: 34
13 sierpnia 2020 14:32 (Rafał Jaworski) - Zmiana treści zakładki.
13 sierpnia 2020 14:32 (Rafał Jaworski) - Dodanie nowej zakładki.