RGOŚ 6220.I.15.1.2020

RGOŚ 6220.I.15.1.2020

 

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zgodnie art.73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 283) oraz art.10 § 1, art.49, art. 61 §1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), ZAWIADAMIAM, że na wniosek Sp. z o. o Lepszy Świat ul. Jana Pawła II 64, 32–091 Michałowice zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej Wyszęcice o mocy zainstalowanej elektrycznej do 1 MW, linii nN, sN oraz stacji transformatorowej na działce ewidencyjnej 412/5 oraz przyłączenia do sieci elektroenergetycznej – w miejscowości Wyszęcice, gmina Wińsko”.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 sierpnia 2020 14:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Rafał Jaworski
Ilość wyświetleń: 28
13 sierpnia 2020 14:31 (Rafał Jaworski) - Zmiana treści zakładki.
13 sierpnia 2020 14:30 (Rafał Jaworski) - Dodanie nowej zakładki.