RGOŚ 6220.I.10.10.2020

 

RGOŚ 6220.I.10.10.2020

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Wińsko o wydaniu decyzji Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), w związku z art.38 i art. 75 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. 2020 poz. 283) zawiadamiam, że w dniu 06.08.2020 roku została wydana przez Wójta Gminy Wińsko decyzja nr RGOŚ 6220.I.10.9.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW na działce nr 196, obręb Białawy Wielkie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Wińsko”.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 sierpnia 2020 14:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Rafał Jaworski
Ilość wyświetleń: 27
13 sierpnia 2020 14:30 (Rafał Jaworski) - Zmiana treści zakładki.
13 sierpnia 2020 14:27 (Rafał Jaworski) - Dodanie nowej zakładki.