Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Kadencja 2014 - 2018

Informacje

Zadania Komisji
1. Współudział w wypracowywaniu strategii rozwoju społeczno- gospodarczego gminy oraz

w projektowaniu i ocenie realizacji budżetu gminy.
2. Inspirowanie i promowanie wszelkich działań na rzecz rozwoju gminy.
3. Rozpatrywanie oraz opiniowanie projektów uchwał i ich założeń.
4. Wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla miasta na wniosek Rady i Wójta.
5. Podejmowanie i rozpatrywanie wniosków kierowanych do komisji.
6. Ocena funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych (przedszkola, szkoły,
stan bazy, zabezpieczenie finansowe i organizacja pracy)
7. Wyrażanie opinii w sprawach oświaty, kultury ,zdrowia,pomocy społecznej i sportu 8. Inicjowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb społecznych w zakresie ochrony zdrowia
9. Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji i turystyki (stan bazy, organizacja imprez, wyniki sportowe, masowość imprez)
10. Tworzenie warunków do kontynuowania, rozwijania i inicjowania nowych imprez kulturalnych
11. Ocena funkcjonowania placówek kulturalnych (stan obiektów,organizacja pracy,
upowszechnianie kultury)Do zadań wspólnych komisji należy: / paragraf 22 Statutu/

1/ Wykonywanie nadzoru nad pracą Wójta i administracją gminną w zakresie spraw dla których komisja została powołana.

2/ Opiniowania i rozpatrywania spraw przekazanych komisji przez Radę oraz spraw przedkładanych przez członków komisji.

3/ Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywania projektów uchwał Rady , a nadto opiniowania projektów uchwał wnoszonych przez inne uprawnione organy i osoby.

4/ Sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady.

5/ Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców i innych instytucji gminnych w zakresie kompetencji komisji.

Skład

Przewodniczący Komisji

Zastępca przewodniczącego

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2006-11-27
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 marca 2016 19:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 30555
06 lutego 2020 10:48 (Marek Strzelecki) - Aktualizacja informacji.
12 września 2019 13:33 (Marek Strzelecki) - Dodanie stanowiska: Radny.
12 września 2019 13:32 (Marek Strzelecki) - Dodanie członka komisji: Radny.