Sekretarz Gminy Wińsko Kadencja 2014 - 2018

Wybierz kadencję

Aneta Niewiarowska - Sekretarz

Oświadczenia majątkowe:

Informacje

pokój nr 14 (I piętro) tel. (071) 3804 202
e-mail: sekretarz@winsko.pl

Do kompetencji Sekretarza Gminy należy:

- zapewnienie sprawnego funkcjonowania i warunków działania urzędu oraz nadzór w tym zakresie nad działalnością Referatów, samodzielnych stanowisk pracy, stanowisk pomocniczych i obsługi,
- nadzór nad realizacją zadań związanych z obsługą Rady Gminy i jej komisji,
- organizacja i koordynacja działań związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów do sejmu i senatu, wyborów prezydenckich oraz referendów, wyborów ławników do sądów powszechnych, a także w wyborach do walnych zgromadzeń izb rolniczych,
- nadzór nad terminowością przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg
i wniosków przez poszczególne referaty,
- opracowywanie zakresów obowiązków dla kierownictwa urzędu, podległych bezpośrednio pracowników oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach,
- opracowywanie regulaminów: organizacyjnego urzędu, wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędzie, naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w urzędzie oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych gminy, pracy urzędu,
- sprawowanie funkcji pełnomocnika informacji niejawnych,
- sprawowanie funkcji koordynatora ds. kontroli zarządczej w urzędzie,
- pełnienie funkcji koordynatora ds. sprawozdawczości elektronicznej GUS,
- udział w przygotowaniu uroczystości lokalnych i państwowych nie mających charakteru promocyjnego w zakresie ustalonym przez Wójta,
- prowadzenie rejestru umów zawieranych z osobami prawnymi,
- prowadzenie rejestru i dokumentacji jednostek pomocniczych (organizacja wyborów, tworzenie statutów sołectw),
- nadzór nad prowadzeniem rejestru uchwał podejmowanych przez radę i jej komisje oraz ich przechowywaniem,
- nadzór nad prowadzeniem kadr,
- prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników zatrudnianych w ramach staży, robót publicznych, prac społecznie-użytecznych,
- analiza i przechowywanie oświadczeń majątkowych,
- zastępowanie Wójta podczas jego nieobecności, w zakresie posiadanych upoważnień.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 kwietnia 2016 08:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Norbert Śmieszko
Ilość wyświetleń: 4968
10 stycznia 2018 21:46 Marek Strzelecki - Aktualizacja danych organu: Sekretarz Gminy Wińsko.
10 stycznia 2018 21:46 Marek Strzelecki - Dodanie nowej informacji.
28 grudnia 2016 20:02 Marek Strzelecki - Aktualizacja danych stanowiska: Sekretarz.