Rok 2018

UCHWAŁY RADY GMINY WIŃSKO

ROK-2018

 

UCHWAŁA NR II/18/2018
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

Załącznik 1


UCHWAŁA NR II/17/2018
w sprawie: ustalenia dla Wójta Gminy Wińsko miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne

Załącznik 1

UCHWAŁA NR II/16/2018
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wińsko

Załącznik 1

UCHWAŁA NR II/15/2018
w sprawie: przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019’’

Załącznik 1

UCHWAŁA NR II/14/2018
w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/72/2015 Rady Gminy Wińsko z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie
ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również
trybu ich pobierania.

Załącznik 1

UCHWAŁA NR II/13/2018
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.

Załącznik 1

UCHWAŁA NR II/12/2018
w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok.

Załącznik 1

UCHWAŁA NR II/11/2018
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok

Załącznik 1

UCHWAŁA NR I/10/2018
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok

Załącznik 1

UCHWAŁA NR I/9/2018
w sprawie: utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji” oraz nadania jej statutu

Załącznik 1

UCHWAŁA NR I/8/2018
w sprawie: powołania Komisji skarg, wniosków i petycji

Załącznik 1

UCHWAŁA NR I/7/2018
w sprawie: powołania stałej Komisji Mienia Komunalnego, Gospodarki Mieszkaniowej, Ochrony Przeciwpożarowej i Porządku Publicznego

Załącznik 1

UCHWAŁA NR I/6/2018
w sprawie: powołania stałej Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu

Załącznik 1

UCHWAŁA NR I/5/2018
w sprawie: powołania stałej Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług, Planowania i Inicjatyw Gospodarczych

Załącznik 1

UCHWAŁA NR I/4/2018
w sprawie: powołania stałej Komisji Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

Załącznik 1

UCHWAŁA NR I/3/2018
w sprawie:  powołania Komisji Rewizyjnej

Załącznik 1

UCHWAŁA NR I/2/2018
w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wińsko

UCHWAŁA NR I/1/2018
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wińsko 

UCHWAŁA NR LXIV/454/2018

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wińsko.

UCHWAŁA NR LXIV/453/2018

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wińsko

UCHWAŁA NR LXIV/452/2018

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wińsko.

UCHWAŁA NR LXIV/451/2018

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok.

UCHWAŁA NR LXIII/450/2018

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wińsko.

UCHWAŁA NR LXIII/449/2018

w sprawie zmiany uchwały nr XVI/93/2007 Rady Gminy Wińsko z dnia 28 września 2007 r. w sprawie Statutu Gminy Wińsko.

UCHWAŁA NR LXIII/448/2018

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego
w obrębie Konary, gmina Wińsko – „MPZP Konary Północ”.

UCHWAŁA NR LXIII/447/2018

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego
w obrębie Turzany, gmina Wińsko – „MPZP Turzany Zachód”.

UCHWAŁA NR LXIII/446/2018

w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XLIII/328/2017 Rady Gminy Wińsko z dnia 28 czerwca 2017 roku - Regulamin Programu Priorytetowego „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne oraz wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania (c.o.) oraz ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) - współfinasowanych
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. : „Program Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Wińsko.”.

UCHWAŁA NR LXIII/445/2018

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na działce nr 414/8 położonej w obrębie geodezyjnym Wińsko.

UCHWAŁA NR LXIII/444/2018

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych na terenie Gminy Wińsko.

UCHWAŁA NR LXIII/443/2018

w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

UCHWAŁA NR LXIII/442/2018

w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok.

UCHWAŁA NR LXII/441/2018

w sprawie zmiany uchwały NR LIV/406/2018 Rady Gminy Wińsko z dnia 9 marca 2018r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wińsko na 2018r.

UCHWAŁA NR LXII/440/2018

w sprawie opłaty targowej

UCHWAŁA NR LXII/439/2018

w sprawie lokalizacji targowiska i ustalenia jego regulaminu

UCHWAŁA NR LXII/438/2018

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Wińsko instrumentem płatniczym

UCHWAŁA NR LXII/437/2018

w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na rok 2018 r.

UCHWAŁA NR LXI/436/2018

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wińsko

UCHWAŁA NR LX/435/2018

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wińsko nr LIX/430/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie
lokalizacji targowiska i ustalenia jego regulaminu

UCHWAŁA NR LX/434/2018

w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIV/331/2017 Rady Gminy Wińsko z dnia 09 sierpnia 2017 roku
w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości

UCHWAŁA NR LX/433/2018

w sprawie uchylenia uchwały Nr LVI/415/2018 Rady Gminy Wińsko z dnia 16 kwietnia 2018 ro

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 stycznia 2018 10:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Strzelecki
Ilość wyświetleń: 1479
04 grudnia 2018 14:13 Marek Strzelecki - Zmiana treści zakładki.
04 grudnia 2018 14:04 Marek Strzelecki - Zmiana treści zakładki.
04 grudnia 2018 14:00 Marek Strzelecki - Zmiana treści zakładki.