Rok 2018

UCHWAŁY RADY GMINY WIŃSKO

ROK-2018

 

UCHWAŁA NR IV/35/2018
w sprawie: rozwiązania Zespołu Szkół Publicznych w Wińsku

Załącznik 1

UCHWAŁA NR IV/34/2018
w sprawie: zmiany Uchwały NR LII/388/2018 Rady Gminy Wińsko z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Wińsko

Załącznik 1

UCHWAŁA NR IV/33/2018
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Załącznik 1

UCHWAŁA NR IV/32/2018
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Załącznik 1


UCHWAŁA NR IV/31/2018
w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej
w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności i świadczenia rzeczowego
w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w postaci
posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności i świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023.

Załącznik 1

UCHWAŁA NR IV/30/2018
w sprawie: uchylenia uchwały Nr II/17/2018 Rady Gminy Wińsko z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia dla Wójta Gminy Wińsko miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne

Załącznik 1

UCHWAŁA NR IV/29/2018
w sprawie: ustalenia zasad i trybu postępowania przy udzieleniu i rozliczeniu dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wińsko.

Załącznik 1

Załacznik 2


UCHWAŁA NR IV/28/2018
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla gminy Wińsko na rok 2019

Załącznik 1

UCHWAŁA NR IV/27/2018
w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXIX/293/2017 Rady Gminy Wińsko z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie
w żłobku prowadzonym przez Gminę Wińsko

Załącznik 1

UCHWAŁA NR IV/26/2018
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Załącznik 1


UCHWAŁA NR IV/25/2018
w sprawie: zamiany pomieszczeń gospodarczych komunalnych stanowiących własność Gminy Wińsko

Załącznik 1


UCHWAŁA NR IV/24/2018
w sprawie: zasad sprzedaży mieszkań komunalnych na terenie Gminy Wińsko

Załącznik 1

UCHWAŁA NR IV/23/2018
w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Wińsko

Załącznik 1

UCHWAŁA NR IV/22/2018
w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Załącznik 1

UCHWAŁA NR IV/21/2018
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok

Załącznik 1

UCHWAŁA NR III/20/2018
w sprawie: budżetu Gminy Wińsko na 2019 rok

Załącznik 1

UCHWAŁA NR III/19/2018
w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wińsko 

Załącznik 1

UCHWAŁA NR II/18/2018
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

Załącznik 1


UCHWAŁA NR II/17/2018
w sprawie: ustalenia dla Wójta Gminy Wińsko miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne

Załącznik 1

UCHWAŁA NR II/16/2018
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wińsko

Załącznik 1

UCHWAŁA NR II/15/2018
w sprawie: przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019’’

Załącznik 1

UCHWAŁA NR II/14/2018
w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/72/2015 Rady Gminy Wińsko z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie
ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również
trybu ich pobierania.

Załącznik 1

UCHWAŁA NR II/13/2018
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.

Załącznik 1

UCHWAŁA NR II/12/2018
w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok.

Załącznik 1

UCHWAŁA NR II/11/2018
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok

Załącznik 1

UCHWAŁA NR I/10/2018
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok

Załącznik 1

UCHWAŁA NR I/9/2018
w sprawie: utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji” oraz nadania jej statutu

Załącznik 1

UCHWAŁA NR I/8/2018
w sprawie: powołania Komisji skarg, wniosków i petycji

Załącznik 1

UCHWAŁA NR I/7/2018
w sprawie: powołania stałej Komisji Mienia Komunalnego, Gospodarki Mieszkaniowej, Ochrony Przeciwpożarowej i Porządku Publicznego

Załącznik 1

UCHWAŁA NR I/6/2018
w sprawie: powołania stałej Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu

Załącznik 1

UCHWAŁA NR I/5/2018
w sprawie: powołania stałej Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług, Planowania i Inicjatyw Gospodarczych

Załącznik 1

UCHWAŁA NR I/4/2018
w sprawie: powołania stałej Komisji Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

Załącznik 1

UCHWAŁA NR I/3/2018
w sprawie:  powołania Komisji Rewizyjnej

Załącznik 1

UCHWAŁA NR I/2/2018
w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wińsko

UCHWAŁA NR I/1/2018
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wińsko 

UCHWAŁA NR LXIV/454/2018

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wińsko.

UCHWAŁA NR LXIV/453/2018

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wińsko

UCHWAŁA NR LXIV/452/2018

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wińsko.

UCHWAŁA NR LXIV/451/2018

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok.

UCHWAŁA NR LXIII/450/2018

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wińsko.

UCHWAŁA NR LXIII/449/2018

w sprawie zmiany uchwały nr XVI/93/2007 Rady Gminy Wińsko z dnia 28 września 2007 r. w sprawie Statutu Gminy Wińsko.

UCHWAŁA NR LXIII/448/2018

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego
w obrębie Konary, gmina Wińsko – „MPZP Konary Północ”.

UCHWAŁA NR LXIII/447/2018

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego
w obrębie Turzany, gmina Wińsko – „MPZP Turzany Zachód”.

UCHWAŁA NR LXIII/446/2018

w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XLIII/328/2017 Rady Gminy Wińsko z dnia 28 czerwca 2017 roku - Regulamin Programu Priorytetowego „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne oraz wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania (c.o.) oraz ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) - współfinasowanych
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. : „Program Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Wińsko.”.

UCHWAŁA NR LXIII/445/2018

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na działce nr 414/8 położonej w obrębie geodezyjnym Wińsko.

UCHWAŁA NR LXIII/444/2018

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych na terenie Gminy Wińsko.

UCHWAŁA NR LXIII/443/2018

w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

UCHWAŁA NR LXIII/442/2018

w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok.

UCHWAŁA NR LXII/441/2018

w sprawie zmiany uchwały NR LIV/406/2018 Rady Gminy Wińsko z dnia 9 marca 2018r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wińsko na 2018r.

UCHWAŁA NR LXII/440/2018

w sprawie opłaty targowej

UCHWAŁA NR LXII/439/2018

w sprawie lokalizacji targowiska i ustalenia jego regulaminu

UCHWAŁA NR LXII/438/2018

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Wińsko instrumentem płatniczym

UCHWAŁA NR LXII/437/2018

w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na rok 2018 r.

UCHWAŁA NR LXI/436/2018

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wińsko

UCHWAŁA NR LX/435/2018

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wińsko nr LIX/430/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie
lokalizacji targowiska i ustalenia jego regulaminu

UCHWAŁA NR LX/434/2018

w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIV/331/2017 Rady Gminy Wińsko z dnia 09 sierpnia 2017 roku
w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości

UCHWAŁA NR LX/433/2018

w sprawie uchylenia uchwały Nr LVI/415/2018 Rady Gminy Wińsko z dnia 16 kwietnia 2018 roku

UCHWAŁA NR LX/432/2018

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok

UCHWAŁA NR LIX/431/2018

w sprawie: opłaty targowej

UCHWAŁA NR LIX/430/2018

w sprawie: lokalizacji targowiska i ustalenia jego regulaminuUCHWAŁA NR LVIII/429/2018

w sprawie: podziału Gminy Wińsko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA NR LVIII/428/2018

w sprawie: nieudzielenia Wójtowi Gminy Wińsko absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

UCHWAŁA NR LVIII/427/2018

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Wińsko za rok 2017.

UCHWAŁA NR LVIII/426/2018

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok

UCHWAŁA NR LVII/425/2018

w sprawie: podziału Gminy Wińsko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA NR LVII/424/2018

w sprawie: podziału Gminy Wińsko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu

UCHWAŁA NR LVII/423/2018

w sprawie: przyjęcia ,, Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla gminy Wińsko”

UCHWAŁA NR LVII/422/2018

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu

UCHWAŁA NR LVI/421/2018

w sprawie: podziału Gminy Wińsko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA NR LVI/420/2018

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wińsko

UCHWAŁA NR LVI/419/2018

w sprawie: rocznego planu pracy Komisji Mienia Komunalnego, Gospodarki Mieszkaniowej, Ochrony
Przeciwpożarowej i Porządku Publicznego

UCHWAŁA NR LVI/418/2018

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wińsku za rok 2017

UCHWAŁA NR LVI/417/2018

w sprawie: programu zapobiegającego bezdomności zwierząt oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi na
terenie Gminy Wińsko w 2018 r.

UCHWAŁA NR LVI/416/2018

w sprawie:

UCHWAŁA NR LVI/415/2018

w sprawie: nieodpłatnego przekazania nieruchomości

UCHWAŁA NR LVI/414/2018

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

UCHWAŁA NR LVI/413/2018

w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta
Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Wińsko

UCHWAŁA NR LVI/412/2018

w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP
z terenu gminy Jemielno

UCHWAŁA NR LVI/411/2018

w sprawie: emisji obligacji

UCHWAŁA NR LVI/410/2018

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wińsko

UCHWAŁA NR LVI/409/2018

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok

UCHWAŁA NR LV/408/2018

w sprawie:

UCHWAŁA NR LIV/407/2018

w sprawie: rocznego planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług, Planowania i Inicjatyw
Gospodarczych

UCHWAŁA NR LIV/406/2018

w sprawie: rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok

UCHWAŁA NR LIV/405/2018

w sprawie: rocznego planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu

UCHWAŁA NR LIV/404/2018

w sprawie: rocznego planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

UCHWAŁA NR LIV/403/2018

w sprawie: przyjęcia „Diagnozy potrzeb edukacyjnych w szkołach podstawowych w Gminie Wińsko”

UCHWAŁA NR LIV/402/2018

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVII/350/2017 Rady Gminy Wińsko z dnia 30 października 2017 r.
w sprawie ,,Programu współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018.’’

UCHWAŁA NR LIV/401/2018

w sprawie: podziału Gminy Wińsko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu

UCHWAŁA NR LIV/400/2018

w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Wińsko

UCHWAŁA NR LIV/399/2018

w sprawie: sprzedaży nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy Wińsko

UCHWAŁA NR LIV/398/2018

w sprawie: programu zapobiegającego bezdomności zwierząt oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi na
terenie Gminy Wińsko w 2018 r.

UCHWAŁA NR LIV/397/2018

w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Wińsko

UCHWAŁA NR LIV/396/2018

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

UCHWAŁA NR LIV/395/2018

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wińsko

UCHWAŁA NR LIV/394/2018

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok

UCHWAŁA NR LIII/393/2018

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok

UCHWAŁA NR LII/392/2018

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

UCHWAŁA NR LII/391/2018

w sprawie: przyjęcia rezygnacji radnej z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

UCHWAŁA NR LII/390/2018

w sprawie: ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Wińsko.

UCHWAŁA NR LII/389/2018

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wińsko na lata 2018 – 2020.

UCHWAŁA NR LII/388/2018

w sprawie: wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Wińsko.

UCHWAŁA NR LII/387/2018

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wińsko

UCHWAŁA NR LII/386/2018

w sprawie: nadania nazwy urzędowej skwerowi w Wińsku

UCHWAŁA NR LII/385/2018

w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wińsko

UCHWAŁA NR LII/384/2018

w sprawie: wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w najem na okres powyżej 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Wińsko

UCHWAŁA NR LII/383/2018

w sprawie: zmiany uchwały Nr III/12/2010 Rady Gminy Wińsko z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych

UCHWAŁA NR LII/382/2018

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wołowskiego

UCHWAŁA NR LII/381/2018

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 stycznia 2018 10:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Strzelecki
Ilość wyświetleń: 2144
08 marca 2019 07:50 Marek Strzelecki - Zmiana treści zakładki.
06 lutego 2019 21:45 Marek Strzelecki - Zmiana treści zakładki.
15 stycznia 2019 12:56 Marek Strzelecki - Zmiana treści zakładki.