Rok 2018

UCHWAŁY RADY GMINY WIŃSKO

ROK-2018

 

UCHWAŁA NR LXII/441/2018

w sprawie zmiany uchwały NR LIV/406/2018 Rady Gminy Wińsko z dnia 9 marca 2018r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wińsko na 2018r.

UCHWAŁA NR LXII/440/2018

w sprawie opłaty targowej

UCHWAŁA NR LXII/439/2018

w sprawie lokalizacji targowiska i ustalenia jego regulaminu

UCHWAŁA NR LXII/438/2018

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Wińsko instrumentem płatniczym

UCHWAŁA NR LXII/437/2018

w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na rok 2018 r.

UCHWAŁA NR LXI/436/2018

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wińsko

UCHWAŁA NR LX/435/2018

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wińsko nr LIX/430/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie
lokalizacji targowiska i ustalenia jego regulaminu

UCHWAŁA NR LX/434/2018

w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIV/331/2017 Rady Gminy Wińsko z dnia 09 sierpnia 2017 roku
w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości

UCHWAŁA NR LX/433/2018

w sprawie uchylenia uchwały Nr LVI/415/2018 Rady Gminy Wińsko z dnia 16 kwietnia 2018 roku
w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości

UCHWAŁA NR LX/432/2018

w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok

UCHWAŁA NR LVIII/429/2018

w sprawie podziału Gminy Wińsko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA NR LIX/431/2018

w sprawie opłaty targowej

Uchwała nr 93/2018

UCHWAŁA NR LIX/430/2018

w sprawie lokalizacji targowiska i ustalenia jego regulaminu

UCHWAŁA NR LVIII/429/2018
w sprawie: podziału Gminy Wińsko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

UCHWAŁA NR LVIII/428/2018
w sprawie: nieudzielenia Wójtowi Gminy Wińsko absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

Uchwała nr 100/2018

UCHWAŁA NR LVIII/427/2018
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Wińsko za rok 2017.

UCHWAŁA NR LVIII/426/2018
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok.

Uchwała nr 99/2018

UCHWAŁA NR LVII/425/2018
w sprawie: podziału Gminy Wińsko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych.

UCHWAŁA NR LVII/424/2018
w sprawie: podziału Gminy Wińsko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu.

Postanowienia Komisarza Wyborczego

Postanowienia Komisarza Wyborczego II

UCHWAŁA NR LVII/423/2018
w sprawie: przyjęcia ,, Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla gminy Wińsko”.

UCHWAŁA NR LVII/422/2018
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu.

UCHWAŁA NR LVI/421/2018
w sprawie: podziału Gminy Wińsko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych.

UCHWAŁA NR LVI/420/2018
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wińsko.

UCHWAŁA NR LVI/419/2018
w sprawie: rocznego planu pracy Komisji Mienia Komunalnego, Gospodarki Mieszkaniowej, Ochrony
Przeciwpożarowej i Porządku Publicznego.

UCHWAŁA NR LVI/418/2018
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wińsku za rok 2017.

UCHWAŁA NR LVI/417/2018
w sprawie: programu zapobiegającego bezdomności zwierząt oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi na
terenie Gminy Wińsko w 2018 r.

UCHWAŁA NR LVI/416/2018
w sprawie: wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w najem na okres powyżej 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Wińsko.

UCHWAŁA NR LVI/415/2018
w sprawie: .

UCHWAŁA NR LVI/414/2018
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

UCHWAŁA NR LVI/413/2018
w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta
Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Wińsko.

UCHWAŁA NR LVI/412/2018
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP
z terenu gminy Jemielno.

UCHWAŁA NR LVI/411/2018
w sprawie: emisji obligacji.

UCHWAŁA NR LVI/410/2018
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wińsko.

UCHWAŁA NR LVI/409/2018
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok.

UCHWAŁA NR LIV/408/2018
w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego pt. „Przebudowa dróg gminnych Głębowice-Brzózka i Brzózka-Stryjno, gmina Wińsko”.

UCHWAŁA NR LIV/407/2018
w sprawie: rocznego planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług, Planowania i Inicjatyw Gospodarczych.

UCHWAŁA NR LIV/406/2018
w sprawie: rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

UCHWAŁA NR LIV/405/2018
w sprawie: rocznego planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu.

UCHWAŁA NR LIV/404/2018
w sprawie: rocznego planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska.

UCHWAŁA NR LIV/403/2018
w sprawie: przyjęcia „Diagnozy potrzeb edukacyjnych w szkołach podstawowych w Gminie Wińsko”.

UCHWAŁA NR LIV/402/2018
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVII/350/2017 Rady Gminy Wińsko z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ,,Programu współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018.’’.

UCHWAŁA NR LIV/401/2018
w sprawie: podziału Gminy Wińsko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Postanowienia Komisarza Wyborczego

Postanowienia Komisarza Wyborczego II

UCHWAŁA NR LIV/400/2018
w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wińsko.

UCHWAŁA NR LIV/399/2018
w sprawie: sprzedaży nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy Wińsko.

UCHWAŁA NR LIV/398/2018
w sprawie: programu zapobiegającego bezdomności zwierząt oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Wińsko w 2018 r.

UCHWAŁA NR LIV/397/2018
w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Wińsko.

UCHWAŁA NR LIV/396/2018
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

UCHWAŁA NR LIV/395/2018
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wińsko.

UCHWAŁA NR LIV/394/2018
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok.

UCHWAŁA NR LIII/393/2018
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok.

UCHWAŁA NR LII/392/2018
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

UCHWAŁA NR LII/391/2018
w sprawie: przyjęcia rezygnacji radnej z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

UCHWAŁA NR LII/390/2018

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wińsko

UCHWAŁA NR LII/389/2018

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wińsko na lata 2018-2020

UCHWAŁA NR LII/388/2018

w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Wińsko

UCHWAŁA NR LII/387/2018

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wińsko

UCHWAŁA NR LII/386/2018

w sprawie nadanie nazwy urzędowej skwerowi w Wińsku

UCHWAŁA NR LII/385/2018

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wińsko

UCHWAŁA NR LII/384/2018

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w najem na okres powyżej 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Wińsko

UCHWAŁA NR LII/383/2018

w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/2010 Rady Gminy Wińsko z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych

UCHWAŁA NR LII/382/2018

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wołowskiego

UCHWAŁA NR LII/381/2018

w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 stycznia 2018 10:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Strzelecki
Ilość wyświetleń: 999
08 sierpnia 2018 07:41 Marek Strzelecki - Zmiana treści zakładki.
08 sierpnia 2018 07:40 Marek Strzelecki - Zmiana treści zakładki.
31 lipca 2018 14:09 Marek Strzelecki - Zmiana treści zakładki.