Rok 2018

ZARZADZENIA WÓJTA GMINY WIŃSKO

Rok 2018


ZARZADZENIE NR 506/2018

w sprawie: zmiany Zarzadzenia nr 493/2018 Wójta Gminy Wińsko z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie planu zarządzenia wyborów III kadencji (na lata 2018-2020) do Młodzieżowej Rady Gminy Wińsko.

ZARZADZENIE NR 503/2018

w sprawie: powołania zespołu do szacowania szkód łowieckich na terenie gminy Wińsko.

ZARZADZENIE NR 502/2018

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Wińsko i Głębowice na terenie gminy Wińsko”.

ZARZADZENIE NR 500/2018

w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia oceny wniosków w sprawie dotacji celowej do dofinansowania budowy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wińsko.

ZARZADZENIE NR 499/2018

w sprawie: aktualizacji inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest ujętej w "Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wińsko na lata 2012-2032" przyjętym Uchwałą Nr V/13/2015 Rady Gminy w Wińsku z dnia 30.01.2015r.

ZARZADZENIE NR 498/2018

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 355/2017 Wójta Gminy Wińsko z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Wińsko oraz w Urzędzie Gminy Wińsko.

ZARZADZENIE NR 497/2018

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok.

ZARZADZENIE NR 496/2018

w sprawie: przedłożenia informacji o gospodarce finansowej Gminy Wińsko za 2018 r.

ZARZADZENIE NR 495/2018

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 354/2017 Wójta Gminy Wińsko z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z systemu poczty elektronicznej w Urzędzie Gminy Wińsko.

ZARZADZENIE NR 494/2018

w sprawie: powołania Gminnej Komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Wińsko III kadencji ( na lata 2018 – 2020).

ZARZADZENIE NR 493/2018

w sprawie: planu zarządzenia wyborów III kadencji ( na lata 2018-2020) do Młodzieżowej Rady Gminy Wińsko.

ZARZADZENIE NR 492/2018

w sprawie: zasad zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok w Urzędzie Gminy w Wińsku

ZARZADZENIE NR 491/2018

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w  Wińsku

ZARZADZENIE NR 490/2018

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok

ZARZADZENIE NR 488/2018

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 474/2018 Wójta Gminy Wińsko z dnia 09 kwietnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli zarządczej w Zespole Szkół Publicznych w Wińsku

ZARZADZENIE NR 487/2018

w sprawie: przekazania w użyczenie dla Klubu Piłkarskiego Zryw Głębowice nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wińsko.

ZARZADZENIE NR 486/2018

w sprawie: powołania komisji do oceny ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań w zakresie wsparcia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji ogłoszonego w dniu 17.04.2018 r.

ZARZADZENIE NR 485/2018

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej

ZARZADZENIE NR 484/2018

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku za rok 2017.

ZARZADZENIE NR 483/2018

w sprawie:  przekazania sprawozdania finansowego Gminy Wińsko za 2017 rok.

ZARZADZENIE NR 482/2018

w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Wińsko oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za pierwszy kwartał 2018 roku.

ZARZADZENIE NR 481/2018

w sprawie: ustanowienia Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, Instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz Instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Wińsku.

ZARZADZENIE NR 479/2018

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok.

ZARZADZENIE NR 477/2018

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wińsko w zakresie wsparcia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2018r.

ZARZADZENIE NR 476/2018

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Eweliny Szulik, Jowity Kaczmarek, Pauliny Szkołut, Waldemara Czuksanow.

ZARZADZENIE NR 475/2018

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa i przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Szlaku Odry w Gminie Wińsko poprzez utworzenie Centrum Turystycznego Krainy Łęgów Odrzańskich, budowę małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej we wsi Budków wraz z powstaniem dwóch nowych szlaków rowerowych Szlaku Odry”.

ZARZADZENIE NR 474/2018

w sprawie: przeprowadzenia kontroli zarządczej w Zespole Szkół Publicznych w Wińsku.

ZARZADZENIE NR 473/2018

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok.

ZARZADZENIE NR 472/2018

w sprawie: wyznaczenia Administratora Systemu Informatycznego (ASI).

ZARZADZENIE NR 471/2018

w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

ZARZADZENIE NR 470/2018

w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wińsko 2017 rok, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2017 r. oraz informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

ZARZADZENIE NR 469/2018

w sprawie: powołania rzeczoznawców do wyceny zwierząt, produktów  pochodzenia zwierzęcego, pasz i sprzętu.

ZARZADZENIE NR 468/2018

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018rok.

ZARZADZENIE NR 467/2018

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 396/2014 Wójta Gminy Wińsko z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie nadania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

ZARZADZENIE NR 466/2018

w sprawie: zmiany zarządzenia 297/2017 Wójta Gminy Wińsko z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzania zasad ewidencji księgowej w zakresie podatku VAT w Gminie Wińsko i jej jednostkach i zakładach budżetowych.

ZARZADZENIE NR 464/2018

w sprawie: zatwierdzenie planu dochodów i wydatków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

ZARZADZENIE NR 463/2018

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Wymiana pokrycia dachowego i remont elewacji na budynkach gminnych”

ZARZADZENIE NR 462/2018

w sprawie: wprowadzenia zmiany zasad (polityki) rachunkowości dla operacji "Przebudowa Targowiska "Mój Rynek" w Wińsku" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

ZARZADZENIE NR 461/2018

%0

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 stycznia 2018 16:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Strzelecki
Ilość wyświetleń: 830
22 czerwca 2018 12:30 Marek Strzelecki - Zmiana treści zakładki.
22 czerwca 2018 12:29 Marek Strzelecki - Zmiana treści zakładki.
22 czerwca 2018 08:39 Marek Strzelecki - Zmiana treści zakładki.