Rok 2018

ZARZADZENIA WÓJTA GMINY WIŃSKO

Rok 2018

 

 

ZARZADZENIE NR 558/2018

w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Wińsko oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za trzeci kwartał 2018 roku.

ZARZADZENIE NR 556/2018

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu korzystania z Centrum Turystycznego Krainy Łęgów Odrzańskich w Budkowie.

ZARZADZENIE NR 555/2018

w sprawie: przekazania nieodpłatne użytkowanie Radzie Sołeckiej wsi Moczydlnica Klasztorna nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wińsko.

ZARZADZENIE NR 554/2018

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok.

ZARZADZENIE NR 553/2018

w sprawie: Powołania na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku.

ZARZADZENIE NR 552/2018

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Powiatowego Centrum Medycznego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Wołowie.

ZARZADZENIE NR 551/2018

w sprawie: przekazania w nieodpłatne użytkowanie Radzie Sołeckiej wsi Rajczyn nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wińsko.

ZARZADZENIE NR 550/2018

w sprawie: zmiany Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Wińsko, wprowadzonego Zarządzania nr 294/2017 Wójta Gminy Wińsko z dnia 16 lutego 2017 roku zmienionego Zarządzeniem nr 317/2017 Wójta Gminy Wińsko z dnia 31 marca 2017 roku.

ZARZADZENIE NR 549/2018

w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia oceny wniosków w sprawie dotacji celowej do dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wińsko.

ZARZADZENIE NR 548/2018

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok.

ZARZADZENIE NR 547/2018

w sprawie: ustalenia zakresu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2019 roku oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wińsko.

Załącznik

ZARZADZENIE NR 546/2018

w sprawie: wprowadzenia zmiany zasad (polityki) rachunkowej dla Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie

ZARZADZENIE NR 545/2018

w sprawie: Upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do prowadzenia czynności zw. Ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania.

ZARZADZENIE NR 544/2018

w sprawie: Wprowadzenia zmiany instrukcji inwentaryzacyjnej w UG Wińsko

ZARZADZENIE NR 543/2018

w sprawie: prowadzenia regulaminu przeprowadzania przetargów ustnych na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Wińsko.

ZARZADZENIE NR 542/2018

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont i przebudowa budynku starego Domu Kultury wraz z otoczeniem”.

ZARZADZENIE NR 541/2018

w sprawie: powierzenia nauczycielowi pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Adama de Garnier w Głębowicach.

ZARZADZENIE NR 540/2018

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok.

ZARZADZENIE NR 539/2018

w sprawie: wprowadzenia zmiany zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu i Urzędu Gminy w Wińsku.

ZARZADZENIE NR 538/2018

w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wińsko za I półrocze 2018 roku, kształtowaniu się długoletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2018 r. oraz informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2018 r.

ZARZADZENIE NR 537/2018

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnejdo przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Kamili Wójcik i Marioli Kauf.

ZARZADZENIE NR 536/2018

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok.

ZARZADZENIE NR 535/2018

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok.

ZARZADZENIE NR 534/2018

w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Wińsko oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za drugi kwartał 2018 roku.

ZARZADZENIE NR 533/2018

w sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Turzany, gmina Wińsko - ,,MPZP Turzany Zachód"

ZARZADZENIE NR 532/2018

w sprawie: rozpatrzenia wniesionych uwag do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Konary, gmina Wińsko – „MPZP Konary Północ"

ZARZADZENIE NR 531/2018

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok.

ZARZADZENIE NR 530/2018

w sprawie: trybu pracy komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem Wójta Gminy Wiosko nr 529/2018 z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Adama de Garnier w Głębowicach

ZARZADZENIE NR 529/2018

w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Adama de Garnier w Głębowicach

ZARZADZENIE NR 528/2018

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopieo nauczyciela mianowanego

ZARZADZENIE NR 527/2018

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopieo nauczyciela mianowanego

ZARZADZENIE NR 526/2018

w sprawie: wprowadzenia zmiany zasad (polityki) rachunkowości dla operacji „Budowa i przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Szlaku Odry w Gminie Wińsko poprzez utworzenie Centrum Turystycznego Krainy Łęgów Odrzańskich, budowę małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wsi Budków wraz z powstaniem dwóch nowych szlaków rowerowych Szlaku Odry" realizowanej w ramach Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"

ZARZADZENIE NR 525/2018

w sprawie: zmiany Zarządzenia 462/2018 Wójta Gminy Wińsko w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości dla operacji „Przebudowa Targowiska „Mój Rynek" w Wińsku" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ZARZADZENIE NR 524/2018

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru ma wolne stanowiska pracy Główny specjalista ds. księgowości budżetowej

ZARZADZENIE NR 523/2018

w sprawie: aktualizacji inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest ujętej w :Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wińsko na lata 2012-2032".

ZARZADZENIE NR 522/2018

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 515/2018 o wdrożeniu procedury mechanizmu podzielonej płatności VAT.

ZARZADZENIE NR 521/2018

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Wińsko i Głębowice na terenie gminy Wińsko”

ZARZADZENIE NR 520/2018

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok.

ZARZADZENIE NR 518/2018

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej im. Jana Adama de Garnier w Głębowicach

ZARZĄDZENIE NR 517/2018

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminie Wińsko - etap I"

ZARZADZENIE NR 515/2018

w sprawie: wdrożenia procedury mechanizumpodzielonej płatności VAT.

Zarządzenie nr 514/2018

w sprawie: zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Wińsko

Zarządzenie nr 513/2018 

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wińsko,

ZARZĄDZENIE NR 512/2018

w sprawie: wprowadzenia zmiany a Zasad (polityki) rachunkowości dla Publicznego Żłobka w Wińsku z filią w Iwnie

ZARZĄDZENIE NR 511/2018

w sprawie: Wprowadzenia zmiany a Zasad (polityki) rachunkowości dla Szkoły Podstawowej w Głębowicach in. Jana Adama de Gernier'a w Głębowicach

ZARZĄDZENIE NR 510/2018

w sprawie: wprowadzenia zmiany a Zasad (polityki) rachunkowości dla Szkoły Podstawowej w Krzelowie im. Świętego Mikołaja z Miry

ZARZĄDZENIE NR 509/2018

w sprawie: wprowadzenia zmiany a Zasad (polityki) rachunkowości dla Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie im. Jana Markiewicza

ZARZĄDZENIE NR 508/2018

w sprawie: wprowadzenia zmiany a Zasad (polityki) rachunkowości dla Zespołu Szkół Publicznych w Wińsku

ZARZĄDZENIE NR 507/2018

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Węgrzyce, gmina Wińsko"

ZARZADZENIE NR 506/2018

w sprawie: zmiany Zarzadzenia nr 493/2018 Wójta Gminy Wińsko z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie planu zarządzenia wyborów III kadencji (na lata 2018-2020) do Młodzieżowej Rady Gminy Wińsko.

ZARZADZENIE NR 505/2018

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 369/2013 Wójta Gminy Wińsko w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie.

ZARZADZENIE NR 504/2018

w sprawie: wprowadzenia zmiany zasad(polityki) rachunkowości dla budżetu i Urzędu Gminy w Wińsku.

ZARZADZENIE NR 503/2018

w sprawie: powołania zespołu do szacowania szkód łowieckich na terenie gminy Wińsko.

ZARZADZENIE NR 502/2018

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Wińsko i Głębowice na terenie gminy Wińsko”.

ZARZADZENIE NR 501/2018

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 297/2013 Wójta Gminy Wińsko z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji regulujących  gospodarkę finansową Urzędu Gminy w Wińsku.

ZARZADZENIE NR 500/2018

w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia oceny wniosków w sprawie dotacji celowej do dofinansowania budowy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wińsko.

ZARZADZENIE NR 499/2018

w sprawie: aktualizacji inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest ujętej w "Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wińsko na lata 2012-2032" przyjętym Uchwałą Nr V/13/2015 Rady Gminy w Wińsku z dnia 30.01.2015r.

ZARZADZENIE NR 498/2018

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 355/2017 Wójta Gminy Wińsko z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Wińsko oraz w Urzędzie Gminy Wińsko.

ZARZADZENIE NR 497/2018

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok.

ZARZADZENIE NR 496/2018

w sprawie: przedłożenia informacji o gospodarce finansowej Gminy Wińsko za 2018 r.

ZARZADZENIE NR 495/2018

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 354/2017 Wójta Gminy Wińsko z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z systemu poczty elektronicznej w Urzędzie Gminy Wińsko.

ZARZADZENIE NR 494/2018

w sprawie: powołania Gminnej Komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Wińsko III kadencji ( na lata 2018 – 2020).

ZARZADZENIE NR 493/2018

w sprawie: planu zarządzenia wyborów III kadencji ( na lata 2018-2020) do Młodzieżowej Rady Gminy Wińsko.

ZARZADZENIE NR 492/2018

w sprawie: zasad zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok w Urzędzie Gminy w Wińsku

ZARZADZENIE NR 491/2018

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w  Wińsku

ZARZADZENIE NR 490/2018

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok

ZARZADZENIE NR 489/2018

w sprawie: komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Renowacja Zalewu Słup na potrzeby ogólnodostępnego kąpieliska"

ZARZADZENIE NR 488/2018

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 474/2018 Wójta Gminy Wińsko z dnia 09 kwietnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli zarządczej w Zespole Szkół Publicznych w Wińsku

ZARZADZENIE NR 487/2018

w sprawie: przekazania w użyczenie dla Klubu Piłkarskiego Zryw Głębowice nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wińsko.

ZARZADZENIE NR 486/2018

w sprawie: powołania komisji do oceny ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań w zakresie wsparcia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji ogłoszonego w dniu 17.04.2018 r.

ZARZADZENIE NR 485/2018

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej

ZARZADZENIE NR 484/2018

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku za rok 2017.

ZARZADZENIE NR 483/2018

w sprawie:  przekazania sprawozdania finansowego Gminy Wińsko za 2017 rok.

ZARZADZENIE NR 482/2018

w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Wińsko oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za pierwszy kwartał 2018 roku.

ZARZADZENIE NR 481/2018

w sprawie: ustanowienia Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, Instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz Instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Wińsku.

ZARZADZENIE NR 479/2018

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok.

ZARZADZENIE NR 477/2018

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wińsko w zakresie wsparcia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2018r.

ZARZADZENIE NR 476/2018

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Eweliny Szulik, Jowity Kaczmarek, Pauliny Szkołut, Waldemara Czuksanow.

ZARZADZENIE NR 475/2018

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa i przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Szlaku Odry w Gminie Wińsko poprzez utworzenie Centrum Turystycznego Krainy Łęgów Odrzańskich, budowę małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej we wsi Budków wraz z powstaniem dwóch nowych szlaków rowerowych Szlaku Odry”.

ZARZADZENIE NR 474/2018

w sprawie: przeprowadzenia kontroli zarządczej w Zespole Szkół Publicznych w Wińsku

ZARZADZENIE NR 469/2018

w sprawie: Powołania rzeczoznawców do wyceny zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, pasz i sprzętu

ZARZADZENIE NR 462/2018

w sprawie: wprowadzenia zmiany zasad(polityki) rachunkowości dla operacji „Mój Rynek w Wińsku" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

ZARZADZENIE NR 458/2018

w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla operacji „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wińsko – etap I" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

ZARZADZENIE NR 454/2018

w sprawie: ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019, dla których Gmina Wiosko jest organem prowadzący

ZARZADZENIE NR 453/2018

w sprawie: powołania komisji do oceny ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań w zakresie wsparcia upowszechniania kultury fizycznej i sportu ogłoszonego w dniu 11.01.2018 r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 stycznia 2018 16:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Strzelecki
Ilość wyświetleń: 1758
08 listopada 2018 13:53 Marek Strzelecki - Zmiana treści zakładki.
31 października 2018 14:43 Marek Strzelecki - Zmiana treści zakładki.
31 października 2018 14:40 Marek Strzelecki - Zmiana treści zakładki.