Rok 2018

ZARZADZENIA WÓJTA GMINY WIŃSKO

Rok 2018


 

ZARZADZENIE NR 23/2019

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok

ZARZADZENIE NR 22/2018

w sprawie: zmiany planu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wiosko, wprowadzonego zarządzeniem numer 460/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku.

ZARZADZENIE NR 21/2018

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Odnowienie zabytkowego cmentarza żydowskiego przy ul. Piłsudskiego w Wińsku”.

ZARZADZENIE NR 20/2018

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 563/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku o przeprowadzeniu inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Wińsko oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

ZARZADZENIE NR 19/2018

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 501/2018 Wójta Gminy Wińsko z dnia 07 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy w Wińsku

ZARZADZENIE NR 18/2018

w sprawie: upoważnienia Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Wińsku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, włącznie z prawem wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

ZARZADZENIE NR 17/2018

w sprawie: upoważnienia Pani Joanny Mikołajczyk do wykonania wyznaczonych czynności podczas usprawiedliwionej nieobecności Skarbnika Gminy.

ZARZADZENIE NR 16/2018

w sprawie: cofnięcia powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Referatu Seniorów i Osób Niepełnosprawnych.

ZARZADZENIE NR 15/2018

w sprawie: powołania Zespołu Projektowego do realizacji projektu pt. „Uczymy się dla siebie – nowoczesna edukacja w gminie Wiosko” (nr projektu RPDS.10.02.01-02-0076/18) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

ZARZADZENIE NR 14/2018

w sprawie: upoważnienia Zastępcy Wójta do podpisywania decyzji administracyjnych.

ZARZADZENIE NR 12/2018

w sprawie: powierzenia spraw Zastępcy Wójta.

ZARZADZENIE NR 11/2018

w sprawie: upoważnienia Zastępcy Wójta do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

ZARZADZENIE NR 10/2018

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzania nabór na stanowiska: Główny specjalista ds. księgowości budżetowej, Inspektor ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości, Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wińsku.

ZARZADZENIE NR 9/2018

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018rok.

ZARZADZENIE NR 8/2018

w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków  Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju.

ZARZADZENIE NR 7/2018

w sprawie: cofnięcia powierzenia obowiązków kierownika referatu inwestycji i Rozwoju.

ZARZADZENIE NR 6/2018

w sprawie: powołania Zastępcy Wójta.

ZARZADZENIE NR 5/2018

w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji

ZARZADZENIE NR 4/2018

w sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszu za najem stanowisk handlowych zlokalizowanych na placu Targowiska Gminnego „Mój Rynek” w Wińsku

ZARZADZENIE NR 1/2018

w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

ZARZADZENIE NR 563/2018

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Wińsko oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

ZARZADZENIE NR 562/2018

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały budżetowej Gminy Wińsko na 2019 rok.

ZARZADZENIE NR 561/2018

w sprawie: zasad dostępu do dokumentów i korzystania z nich

ZARZADZENIE NR 560/2018

w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Wińsko

ZARZADZENIE NR 559/2018

w sprawie: wprowadzenia regulaminu projektu nr: RPDS.10.02.01-02-0076/18 pt. "Uczymy się dla siebie-nowoczesna edukacja w gminie Wińsko".

ZARZADZENIE NR 558/2018

w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Wińsko oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za trzeci kwartał 2018 roku.

ZARZADZENIE NR 557/2018

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok

ZARZADZENIE NR 556/2018

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu korzystania z Centrum Turystycznego Krainy Łęgów Odrzańskich w Budkowie.

ZARZADZENIE NR 555/2018

w sprawie: przekazania nieodpłatne użytkowanie Radzie Sołeckiej wsi Moczydlnica Klasztorna nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wińsko.

ZARZADZENIE NR 554/2018

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok.

ZARZADZENIE NR 553/2018

w sprawie: Powołania na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku.

ZARZADZENIE NR 552/2018

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Powiatowego Centrum Medycznego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Wołowie.

ZARZADZENIE NR 551/2018

w sprawie: przekazania w nieodpłatne użytkowanie Radzie Sołeckiej wsi Rajczyn nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wińsko.

ZARZADZENIE NR 550/2018

w sprawie: zmiany Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Wińsko, wprowadzonego Zarządzania nr 294/2017 Wójta Gminy Wińsko z dnia 16 lutego 2017 roku zmienionego Zarządzeniem nr 317/2017 Wójta Gminy Wińsko z dnia 31 marca 2017 roku.

ZARZADZENIE NR 549/2018

w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia oceny wniosków w sprawie dotacji celowej do dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wińsko.

ZARZADZENIE NR 548/2018

w sprawie: zmian

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 stycznia 2018 16:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Strzelecki
Ilość wyświetleń: 2342
15 lutego 2019 09:17 Marek Strzelecki - Zmiana treści zakładki.
15 lutego 2019 09:09 Marek Strzelecki - Zmiana treści zakładki.
11 lutego 2019 21:00 Marek Strzelecki - Zmiana treści zakładki.